مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون

همان گونه که در فصل 3 تصریح گردید، پیش از برازش مدل‌های رگرسیون لازم می باشد آغاز مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.

4-3-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

برای مطالعه نرمال بودن توزیع متغیر وابستهاز آزمون جارکوبرا بهره گیری شده می باشد. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار ایویوز برای این متغیر به تبیین جدول 4-5 می باشد. با در نظر داشتن جدول فوق و آماره جارکوبرا از آنجائی­که سطح معناداری برای متغیر وابسته  بیشتر از 05/0 می باشد فرضیه H0 تایید شده لذا با اطمینان 95% می توان گفت متغیرمزبور از توزیع نرمال برخوردار می باشد.

4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها

آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده (خطا)های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می‌نماید:

H0:       بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.

H1:       بین خطاها خود همبستگی هست.

آماره دوربین واتسن به همراه مقادیر بحرانی در سطح خطای 1% به تبیین جدول 4-6 می باشد. باتوجه به اینکه مقدار آماره دوربین واتسون محاسبه شده مدل رگرسیونی پژوهش حاضرازمقداربحرانی درسطح خطای  0.01بزرگتراست لذاعدم همبستگی پیاپی یاسری الی باقیمانده ها درمدل های رگرسیونی اول و دوم درسطح معنی داری 0.01 مورد تایید قرارمی گیرد.

4-3-3-3 ناهمسانی واریانس ها

یکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد می‌کنیم موضوع واریانس ناهمسانی می باشد.واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. به مقصود برآورد واریانس ناهمسانی در این پژوهش از آزمون وایت بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از این آزمون به صورت جدول 4-7 اظهار می گردد.

نتایج حاصل از آزمون وایت(آماره F) در جدول (4-7) آورده شده می باشد. نتایج نشان دهنده این می باشد که آماره F   مدل های اول، دوم در سطح خطای 0.05 معنی دار نیستند در نتیجه  فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس در بین داده های مدل در سطح خطای 0.05تائید می­گردد. به همین دلیل می توان از مدل رگرسیونی OLS بهره گیری نماییم.

پس از مطالعه فروض کلاسیک در قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی پژوهش و به تبع آن فرضیه های پژوهش مورد مطالعه و آزمون قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤالات پژوهش:

  1. عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟
  2. طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلندمدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟
  3. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری