عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

*.  آماره والد

آماره والد مهمترین آماره برای آزمون معنادای حضور هر متغیر مستقل در مدل میباشد که می­توانیم از طریق سطح معناداری آن به این امر پی ببریم . آماره والد معادل t  در رگرسیون خطی میباشد . که در تفسیر این آماره چنانچه مقدار این آماره برای هر متغیر در سطح خطای کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار باشد در آن صورت نتیجه میگیریم که وجود آن متغیر در مدل مفید و اثر آن معنی دار می باشد.

همچنین از نتایج بدست آمده در ارتباط با نسبت بخت­ها[1] می­بایست در نظر داشت که؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

*-هرگاه نسبت بخت­ها بزرگتر از عدد یک باشد تغییر متغیرهای مستقل و وابسته مثبت و هم جهت می باشد. یعنی با افزایش مقدار متغیر مستقل مقدار متغیر وابسته نیز افزایش می­یابد.

*- هرگاه نسبت بخت­ها کوچکتراز عدد یک باشد تغییر متغیرهای مستقل و وابسته منفی و در جهت خلاف هم می باشد.

*- هرگاه نسبت بخت­ها برابر با عدد یک باشد متغیر مستقل تاثیر معناداری بر متغیر وابسته ندارد و مقدار بتا با اثرآن صفر می باشد.

حال  با در نظر داشتن نتایج در جداول؛ جدول ۴-۳-۱-۲ و جدول ۴-۳-۱-۳. اینکه این آماره یک بار با فرض اینکه فقط عدد ثابت در مدل هست(step 0) و یک بار با فرض اینکه تمامی متغیرهای مدل وارد شوند مطالعه شده می باشد(step 1)  که با در نظر داشتن سطح معناداری برای مقدار این آماره در هر یک از متغیرهای این نتیجه حاصل می­گردد که تمامی متغیرها به استثنای متغیر نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(۰٫۰۸۶) و اندازه شرکت(۰٫۰۷۷) به اندازه قابل توجهی در برازش مدل مناسب بوده و همچنین نتایج بازگو کننده  این مطلب می باشد که تغییر در متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، عمر شرکت، اندازه شرکت با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری منفی و در جهت خلاف هم می باشد و به نوعی افزایش در این متغیرها با احتمال از انتخاب شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری پایین همراه می باشد که در مفهوم کلی، افزایش/کاهش دراین متغیرها(نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، عمر شرکت، اندازه شرکت) با افزیش/کاهش اقلام تعهدی اختیاری همراه می باشد. اما تغییر در متغیرهای نوع گزارش حسابرس واهرم مالی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری مثبت و هم جهت می باشد، که به نوعی افزایش در این متغیر با احتمال از انتخاب شرکت دارای کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بالا همراه می باشد که در مفهوم کلی افزایش/کاهش دراین متغیرها با کاهش/ افزیش اقلام تعهدی اختیاری همراه می باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق نتیجه براین می باشد که بین نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و کیفیت قلام تعهدی ارتباط  منفی وجود داردیعنی افزایش/کاهش درآن با افزیش/کاهش اقلام تعهدی اختیاری همراه می باشد اما از لحاظ معناداری به هیچ وجه قابل اتکا نبوده و ردی بر فرضیه ما نسبت به وجود ارتباط معنادار بین نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و کیفیت اقلام تعهدی محسوب می­گردد.

[1] Odds ratio(it is pointed by EXP at SPSS outcomes: exp(Bkj) can be interpreted as an odds ratio for main effects model)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری