عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3 تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش

4-3-1 آمار توصیفی مدل های نهایی

جدول(4-2) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[1] این مدل را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها اکثراً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی می باشد. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر685 نظاره می باشد.

مهمترین شاخص مرکزی میانگین می باشد که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع می باشد و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر سیاست سرمایه گذاری جسورانه (AIP) برابر با 65/0می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند.

میانه یکی از شاخص های مرکزی می باشد که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول (4-2) نظاره می گردد میانه متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP برابر با54/0 می باشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.

پارامترهای پراکندگی، به گونه کلی معیاری برای تعیین اندازه پراکندگی داده ها از یکدیگر یا اندازه پراکندگی آنها نسبت به میانگین می باشد. مانند مهمترین پارامترهای پراکندگی انحراف معیار می باشد. مقدار این پارامتر برای متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) برابر8/684 و برای متغیر سیاست سرمایه گذاری جسورانه ((AIP برابر17/0 می باشد که نشان می دهد در بین متغیرهای پژوهش، چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ((AIP  به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اندازه پراکندگی می باشند.

اندازه عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی می نامند.  اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملاً متقارن می باشد و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. به عنوان مثال ضریب چولگی متغیر استقلال هیئت مدیره  (BIND) برابر با 51/0- می باشد، یعنی این متغیر چولگی به چپ دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) بیشترین و متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد.

اندازه کشیدگی منحنی فراونی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی می نامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمال خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد منحنی برجسته و اگر منفی باشد منحنی پهن می باشد. کشیدگی تمامی متغیر های این مدل مثبت می باشد. متغیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) بیشترین برجستگی و متغیر سیاست تأمین مالی جسورانه ((AFP کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.

[1] . متغیرها بر حسب میلیون ریال برآورد شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید