عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3 مفاهیم اصلی سرمایه در گردش

نقدینگی

سرمایه در گردش اقلامی می باشد که طی یک دوره مالی یا یک چرخه عملیات به وجه نقد تبدیل می شوند. پس سرمایه در گردش ارتباط تنگاتنگی با وجه نقد و نقدینگی دارد، نقدینگی به اندازه سرعت و سهولت تبدیل یک دارایی به وجه نقد تصریح دارد. نقدینگی دو بعد دارد۱- سهولت تبدیل به نقد۲- عدم کاهش قیمت با هدف فروش سریع‌تر دارایی. پس می‌توان گفت دارایی‌هایی نقدینگی بالایی دارند که سریع‌تر به فروش می‌رسند بدون آن‌ که قیمت آن‌ها کاهش زیادی پیدا کند [جهانخانی، پارساییان،1387].

منابع و مصارف وجوه

اقداماتی که منجر به تأمین وجه نقد می گردد منابع وجه نقد نامیده می گردد و اقداماتی که مستلزم مصرف وجه نقد می باشد ،مصارف وجه نقد نامیده می گردد. به این ترتیب هر افزایشی در حساب‌های سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) یا هر کاهشی در حساب‌های سمت چپ آن (بدهی و حقوق صاحبان سهام) یکی از مصارف وجه نقد می باشد. هر کاهشی در سمت راست ترازنامه یا هر افزایشی در اقلام سمت چپ یکی از منابع وجه نقد می باشد [جهانخانی، شوری، ۱۳۸۷].

2-4- مدیریت سرمایه در گردش واهمیت آن

مدیریت سرمایه در گردش عبارت می باشد از: تعیین مقدار و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به گونه‌ای که به افزایش ثروت سهامداران منجر گردد [جهانخانی، پارساییان، ۱۳۹۰]. هدف مدیریت سرمایه در گردش کسب اطمینان از بهره گیری بهینه از منابع برای سودآوری و حداکثر کردن ثروت سهامدارن می باشد [مرادی ،نجار، ۱۳۹۲]. مدیریت سرمایه در گردش کارا شامل برنامه ریزی و کنترل دارائی‌ها و بدهی‌های جاری به گونه‌ای می باشد که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارائی‌ها را از طرف دیگر بر طرف نماید [یعقوب‌نژاد وهمکاران، ۱۳۹۰]. مدیریت سرمایه در گردش را می‌توان قدرت ایجاد تعادل بین سود و ریسک معنا نمود. زیرا تصمیم درمورد افزایش‌ سود شرکت منجر به افزایش ریسک و پیش روی تصمیم درمورد کاهش ریسک منجر به کاهش سود شرکت می گردد. تصمیم گیری درمورد اندازه سرمایه گذاری در حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا و اندازه تقبل اعتبار از تأمین کنندگان کالا وخدمات مؤلفه‌های اصلی مدیریت سرمایه در گردش را تشکیل می‌دهد و از آن با عبارت چرخه تبدیل به نقد یاد می‌کنند [رضازاده ، حیدریان، ۱۳۸۹].

مدیریت سرمایه در گردش به سود دهی، عملکرد شرکت ، اندازه شرکت مرتبط می باشد. (کاجانانتان،آچوتان:2013)

در فضای اقتصاد چالشی که سازمان‌های بین المللی راه‌های جدیدی برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می‌کنند، سرمایه در گردش منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می‌آید با این اوصاف مدیریت سرمایه در گردش، به دنبال برقراری تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه وحداکثر سازی فرصت‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد [بهارمقدم وهمکاران، ۱۳۹۱]. اهمیّت روز افزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر وقت مدیران مالی صرف عملیات داخلی روزانه شرکت می گردد که به سادگی به عنوان مدیریت سرمایه در گردش اظهار می شوند. هرگونه تصمیمی که در این بخش از جانب مدیران واحد تجاری اتخاذ می گردد، آثار چشمگیری بر بازدهی عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد که موجب تغییر ارزش شرکت و در ‌‌نهایت ثروت سهامداران خواهد گردید [مرادی ، نجار، ۱۳۹۲]. فیلبک وهمکاران با تصریح به کاهش قیمت سهام آمازون دات کام در سال ۲۰۰۰، مدیریت سرمایه در گردش کارا را کلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می‌دانند. همچنین آن‌ها بر این عقیده‌اند شرکت‌هایی که راهبردهای مدیریت سرمایه در گردش ضعیفی دارند به مرور زمان مزایای رقابتی وانعطاف پذیری خود را از دست می‌دهد [فتحی ،توکلی، ۱۳۸۸]. همچنین تعمق در موردنکات زیر اهمیّت موضوع را برجسته‌تر می کند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت‌ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکتهای ایرانی به علت جایگاه تورمی که در شرکت حاکم می باشد ترجیح می‌دهند تا وجوه نقد را به دارائی‌های دیگر تبدیل کنند واین موضوع باعث می گردد که شرکت‌ها در سررسید بدهی‌ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد گردد [رهنمای رودپشتی ،کیایی، ۱۳۸۷].

2) تجربه نشان داده می باشد که اغلب شرکت هائی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت بعضی از آن‌ها به ورشکستگی کشیده می گردد، یکی از علت های عمده آن مدیریت سرمایه در گردش می‌باشد [رودپشتی ،کیایی،1387].

۳) سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری‌هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موارد سرمایه گذاران بایستی از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل می گردد تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن گردد. در این موارد سرمایه گذار دو مسئله پیش رو دارد; اول اینکه چه مقدار سرمایه و در چه حوزه‌هایی وارد کند، دوم اینکه سرمایه را چگونه در یک افق بلند مدت هدایت کند. برای این مقصود نیاز به تدوین استراتژی دارد که آینده بازار را امروز تشخیص دهند [حسن‌پور، ۱۳۸۸].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری