تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-  مفهوم ارزیابی عملکرد مالی

سنجش از اندازه موفقیت یا عدم موفقیت هر فعالیتی دارای ارزش بازخوردی و بازنگری خیلی با اهمیتی می باشد مبنی بر اینکه؛ ارزش بازخوردی مربوط به ارزیابی تصمیمات اتخاذ شده گذشته و ارزش بازنگری مربوط به ارزیابی تصمیمات در حال اتخاذ می باشد. سنجش موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت­های یک شرکت در قالب اصطلاح “ارزیابی عملکرد”در دو حیطه مالی و غیر مالی تعریف وشاخه­بندی می­گردد. در حیطه عملکرد مالی شاخص­های مالی و در حیطه عملکرد غیرمالی شاخص­های غیر مالی (شاخص­های تولیدی، شاخص­های بازاریابی، شاخص­های اداری و… (مهرانی و رسائیان 1388: 94) مورد بهره گیری قرار می­گیرند.

در حیطه مالی مقصود از سنجش عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات ،به مقصود اخذ تصمیمات منطقی می باشد(طالب نیا و  حسین پور 1389: 25) که به عنوان نیاز مشترک همه بهره گیری­کنندگان از صورتهای مالی مورد توجه می باشد.البته به این مفهوم که هریک از بهره گیری­کنندگان­در تجزیه و تحلیل­های خود از صورتهای مالی شرکتها عملکرد مالی آنها را از طریق معیارهای ارزیابی عملکرد مالی مورد سنجش قرار داده و سپس با نتایج برآمده از آن تصمیم­گیری­های نهایی خود را انجام می­دهند.

2-5 انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی

با در نظر داشتن اینکه  سود حسابداری که با بهره گیری از سیستم تعهدی تهیه می­گردد،از نظر بسیاری از بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی ،ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­گردد (طالب نیا و  حسین پور 1389: 25)اما این سنجش و ارزیابی عملکرد

بایستی از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد که در این ارتباط تحلیل­گران مالی جهت نظم بخشیدن به نیازه ای مختلف بهره گیری کنندگان در ارتباط با مفهوم ارزیابی کلی از وضعیت مالی ونتایج عملیات به محاسبه تعدادی از نسبت­های مالی می پردازند که این نسبت­ها به نوعی نکات قوّت و ضعف شرکتها را اختصار می­کنند(برِلی و مِیِر[1]  2003: 817)، که در مفهوم کلی این نسبت­های مالی محاسبه شده به همراه ارقام نهایی هریک از گزارشهای مالی[2] به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها[3] محسوب می­شوند.

در یک دسته ­بندی کلی، معیارهای ارزیابی عملکرد مالی به گونه معمول در دوسته کلی اعم از معیارهای سنتی و معیارهای توسعه یافته نوظهور تقسیم می­شوند و از آنجا که معیارهای سنتی با تاکید بر سود حسابداری هستند به عنوان معیارهای حسابداری و معیارهای توسعه یافته نوظهور که با تاکید به سود اقتصادی هستند به عنوان معیارهای اقتصادی نام برده می­شوند

[1] Brealey and Meyers.

[2] مانند سود خالص شرکت و یا مجموع دارایی­ها و بدهی­ها ، جریان­های نقدی عملیاتی و…

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Indicators of financial performance evaluation.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری