مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3 فرضیات و نتایج مطالعه مدل ها

فرضیه های پژوهش در راستای مطالعه ارتباط بین شاخص های حاکمیت شرکتی و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های بورسی ایرانی تدوین شده می باشد.

به طوریکه، به مقصود مطالعه فرضیه های پژوهش شاخص های حاکمیت شرکتی مانند؛ استقلال حسابرس، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره به عنوان متغیرهای مستقل، شاخص های مدیریت سرمایه در گردش مانند؛ چرخه تبدیل وجه نقد، سیاست سرمایه گذاری جسورانه و سیاست تأمین مالی جسورانه به عنوان متغیرهای وابسته در آزمون فرضیه ها قرار گرفتند و ارتباط بین متغیرها به تفکیک مورد مطالعه قرار گرفت.

در تمامی این فرضیه ها متغیر های اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در فرضیه های پژوهش در نظر گرفته شده اند. ذکر این نکته ضروری می باشد که تعداد مشاهدات برای هر متغیر 360 نظاره می باشد.

فرضیه اصلی اول:  بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری هست.

 • فرضیه فرعی1-1: بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری هست.

فرضیه اصلی دوم:  بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری هست.

 • فرضیه فرعی1-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معنی داری هست.

فرضیه اصلی سوم:  بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری هست.

 • فرضیه فرعی1-1: بین استقلال هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-2: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-3: بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری هست.
 • فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیئت مدیره و سیاست تأمین مالی جسورانه ارتباط معنی داری هست.

که در این مدل ها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

CCC= چرخه تبدیل وجه نقد، AIP= سیاست سرمایه گذاری جسورانه، AFP= سیاست تأمین مالی جسورانه، BIND= استقلال هیئت مدیره، Dual= دوگانگی وظیفه مدیرعامل، BM= جلسات هیئت مدیره، BS= اندازه هیئت مدیره

β0= عرض از مبدأ ، βi = پارامترهای مدل، SIZE= لگارتیم فروش خالص، LEV= نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سهام، εit= باقیمانده یا پسماند مدل (جزء خطا)

بدین معنی که اگر β1، β2 ، β3 ، β4 در هر یک از روابط فوق، در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد، فرضیه ی صفر رد می گردد ، که بیانگر وجود ارتباط بین شاخص های حاکمیت سرکتی و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش می باشد؛ در غیر اینصورت فرضیه ی صفر رد نخواهد گردید.

 • فرضیه اصلی اول: بین روش های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معنی داری هست.

نتیجه آزمون: نتیجه آزمون بیانگر ارتباط معنی دار بین شاخص های حاکمیت شرکتی و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد، متغیرهای مذکور مجموعاً 47% رفتار متغیر وابسته (چرخه تبدیل وجه نقد) را تبیین می دهند. . در نتیجه فرضیه اصلی اول این پژوهش در سطح معنی داری 95% رد نخواهد گردید.

با مطالعه غیر از به غیر از شاخص های حاکمیت شرکتی و تأثیر آن ها بر چرخه تبدیل وجه نقد نتایج ذیل قابل ذکر می باشد:

 • فرضیه فرعی 1-1: این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین استقلال هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.

بین استقلال هیئت مدیره  و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط معکوس و معنی داری هست؛ به طوریکه با افزایش اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، چرخه تبدیل وجه نقد کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در استقلال هیئت مدیره ، چرخه تبدیل وجه نقد را به اندازه 5/90 %   کاهش می دهد

 • فرضیه فرعی 1-2: این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.

بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط مستقیم و معنی داری هست؛ به طوریکه با افزایش دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، چرخه تبدیل وجه نقد افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، چرخه تبدیل وجه نقد را به اندازه 8/40 %   افزایش می دهد

 • فرضیه فرعی 1-3: این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین تعداد جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد می باشد.

بین جلسات هیئت مدیره و چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط مستقیم و معنی داری هست؛ به طوریکه با افزایش  تعداد جلسات هیئت مدیره ، چرخه تبدیل وجه نقد افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در جلسات هیئت مدیره ، چرخه تبدیل وجه نقد را به اندازه 9/4 %   افزایش می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید