عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۱. مقدمه

پژوهش در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،یافتن­، یافتن یا جستجوی حقیقت آورده شده می باشد. تعاریف به اقدام آمده از پژوهش و پژوهش فراوان‌اند. پژوهش به روش علمی را،  مجموعه مقررات و قواعدی دانسته‌اند که چگونگی جستجو برای یافتن حقایق مربوط به پک موضوع و هدف را نشان می­دهد که در جایی دیگر آن را حقیقت پژوهشی نامیده‌اند. همچنین گروهی از دانشمندان ا پژوهش را عملی منظم که در نتیجه آن پاسخ­هایی برای سؤالات مندرج در موضوع پژوهش به دست می آیدتعریف کرده‌اند. مقصود از روش در پژوهش، مجموعه اصول و قوانین و کندوکاوهایی که ما را به شناخت علمی هدایت می کند یعنی ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی که دست‌یابی به هدف را آسان‌تر و عملی‌تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید.این فصل به تشریح ساختار روش پژوهش می­پردازد که آغاز روش پژوهش، تعریف و تبیین جامعه آماری و حجم نمونه آماری، قلمرو؛ مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش اظهار شده می باشد، و در ادامه به معرفی از  متغیرهای پژوهش، سوألات پژوهش، فرضیه­های پژوهش پرداخته شده می باشد و در نهایت روش گردآوری داده­ها، روش آزمودن فرضیه­های پژوهش و همچنین مفروضات از روش­های آماری پژوهش مورد تشریح و تبیین قرار گرفته شده می باشد.

۳-۲.  روش پژوهش

همانند سایر بحث ها در علوم انسانی، در مورد روش پژوهش نیز نظرات و دیدگاه های متفاوتی یاد شده می باشد (ظهوری، ۱۳۷۸، ۲۷). بر اساس هدف، تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم نمود :

تحقیقات بنیادی؛ در جستجوی کشف حقایق و واقعیات و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده به تعیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیقات علمی؛ که آنها را حل مسئله نیز می نامند، مستقیما برای حل یک مسئله به کار گرفته می شوند. تحقیقات علمی نوعاً خصلت موضعی و محلی داشته و از خاصیت تعمیم پذیری برخوردار نیستند.

تحقیقات کاربردی؛ تحقیقاتی هستند که با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر مورد بهره گیری قرار می گیرند. و این تحقیقات نیز از نوع کاربردی می باشد .

طرح پژوهش این پژوهش با بهره گیری از رویکرد پسرویدادی[1] می باشد. از طرف دیگر، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای از نوع رگرسیون لجستیک  باینری[2] به شمار می رود که به صورت ترکیب-مقطعی به اجرا درآمده می باشد. بر اساس ماهیت داده ها، این پژوهش از نوع کمی به حساب می آید و بر اساس اهداف نیز از نوع پژوهش کاربردی به حساب می­آید. و به مقصود مطالعه فرضیه های پژوهش و با در نظر داشتن ماهیت اطلاعات و داده های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات کمی و واقعی گذشته می باشد.

[1] Ex post facto design/study (sometime it is called “after-the-fact research”)

[2] در ارتباط با این نوع تحلیل رگرسیونی در انتهای این فصل توضیحات کامل داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری