تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

پیش فرض­های رگرسیون لجستیک:

 1. مهم ترین پیش فرض­رگرسیون لجستیک زوجی بودن متغیر وابسته می­باشد.
 2. در رگرسیون لجستیک نیازی به این نیست که ارتباط بین ضرایب متغیر وابسته و ضرایب متغیرهای مستقل یک ارتباط خطی باشد در صورتی که­ رگرسیون چندگانه به این شکل نیست.
 3. متغیرهای مستقل می­توانند هم در سطح کمی و هم در سطح کیفی طبقه­بندی شده باشند.اما چنانچه یک یا چند متغیر مستقل در سطح اسمی /ترتیبی بودند حتما بایستی آغاز این متغیرها را به متغیرهای مجازی تبدیل کنیم ( یعنی ۰ و ۱) البته در رگرسیون لجستیک ،کادری به نام Categoricalوجود دارد که با نتخاب و اجرای آن متغیرهای ترتیبی به گونه خودکار به متغیرهای مجازی تبدیل می­شوند پس نیازی به کدگذاری مجدد آنها توسط محقق نیست[1].
 4. لزوم تبعیت داده­های متغیرهای مستقل از توزیع نرمال ضروری نیست(متریک یا غیرمتریک).اما چنانچه این متغیرها دارای توزیع نرمال چندمتغیره باشند،در آن صورت برازش مدل بهتر خواهد بود.
 5. چندهم خطی نبودن متغیرهای مستقل از دیگر مفروضات رگرسیون لجستیک می باشد.زیرا که صورت چند هم خطی بودن این متغیرها براوردها دارای اریب بوده و خطاهای استاندارد نیز نوسان زیادی خواهند داشت .ترسیم نمودار پراکنش به ما کمک می­کند تا از چند هم خطی بودن یا نبودن متغیرهای مستقل اطمینان حاصل کنیم.

روش­های انتخاب متغیرها در رگرسیون لجستیک:

در رگرسیون لجستیک روش­های متعددی برای انتخاب و ورود متغیرها به مدل هست که به ما کمک می ‌کند تا مشخص کنیم که چگونه متغیرهای مستقل وارد تحلیل شوند و نیز بتوانیم مدل­های رگرسیونی متفاوتی را بر روی یک مجموعه متغیر یکسان ایجاد کنیم.

 • روش همزمان[2]:در این روش تمامی متغیرها در یک مرحله وارد مدل می­شوند.
 • روش پیشرو مشروط[3]: نوعی روش گام به گام می باشد که در آن ورود متغیرها به تحلیل بر اساس معنی داری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال این آماره و با در نظر داشتن برآورد پارامتر مشروط انجام میگیرد.
 • روش پیش رو نسبت درست نمایی[4]: نوعی روش گام به گام می باشد که در آن ورود متغیرها به تحلیل بر اساس معناداری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال این آماره وبا در نظر داشتن برآوردهای حداکثر درست نمایی جزئی بهره گیری میشود.
 • روش پیش رو والد[5]: نوعی روش گام به گام می باشد که در آن ورود متغیرها به تحلیل براساس معنی داری مقدار آماره نسبت درست نمایی و خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره والد انجام میگیرد.
 • روش حذف پس رو مشروط[6]: نوعی روش گام به گام پسرو می باشد که در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره نسبت درست نمایی و با در نظر داشتن براوردهای پارامتر مشروط انجام می­گیرد.
 • روش حذف پسرو نسبت درست نمایی[7]: نوعی روش گام به گام پسرو استکه در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال آماره نسبت درست نمایی و با در نظر داشتن براورد حداکثر درست نمایی جزیی انجام می­گیرد.
 • روش حذف پسرو والد[8]: نوعی روش گام به گام پسرو می باشد که در آن خروج متغیرها از تحلیل براساس احتمال والد انجام می­گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] البته در هنگام اجرای کادر Categoricalدر دستور رگرسیون لجستیک  امکان انتخاب چندین نوع تقابل هست؛1-شاخص: در این روش تقابل­ها به صورت عضویت یا عدم عضویت در یک طبقه نشان می­گردد .طبقه مرجع نیز به صورت یک ردیف در ماتریس تقابل با مقادیر(0) نشان داده می­گردد.این روش رایج­ترین روش انتخاب تقابل­هاست که اغلب نیز از این روش بهره گیری میکنند. 2- ساده: در این روش هر طبقه از متغیر پیش بین با طبقه مرجع متغیر وابسته مقایسه می­شوند.3- تفاوت: هر طبقه از متغیر پیش بین با میانگین اثر طبقات قبلی مقایسه میشود این روش به معکوس تقابل­ها­ی هملرت نیز معروف می باشد .4- هملرت: هر طبقه از متغیر پیش بین با میانگین اثر طبقات بعدی مقایسه می­شوند.5- چندجمله­ای: در این روش که به تقابل­های چند جمله­ای متعامد معروف می باشد فرض بر این می باشد که فاصله بین طبقات برابر باشد.این تفاضل­ها فقط برای متغیرهای عددی امکان پذیر هستند. 6-انحراف: هر طبقه از متغیرهای پیش بین با اثر کل مقایسه می­گردد.

[2] Enter

[3] Forward: Conditional

[4] Forward: LR

[5] Forward: Wald

[6] Backward: Conditional

[7] Backward: LR

[8] Backward: Wald

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری