مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-5-4 نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم

با در نظر داشتن مطالبی که در فصل سوم اظهار گردید، فرضیه دوم این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین روش های حاکمیت شرکتی و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.

به مقصود آزمون این فرضیه 4 فرضیه فرعی تدوین شده می باشد، که بعد از برآورد مدل درمورد پذیرش یا عدم پذیرش آن ها تصمیم گیری می گردد؛ که به ترتیب عبارتند از:

جدول  (4-8) نتایج حاصل از برآورد مدل مذکور را با بهره گیری از نرم افزار Eviews7 نشان می دهد:

  • فرضیه فرعی 2-1: فرضیه فرعی 2-1 این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین استقلال هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-9) نشان می دهد،  P-value محاسبه شده برای  متغیر مستقل استقلال هیئت مدیره (BIND)، کمتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین استقلال هیئت مدیره  و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معکوس و معنی داری هست؛ به طوریکه با افزایش اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، سیاست سرمایه گذاری جسورانه کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در استقلال هیئت مدیره ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه را به اندازه 26/0 %   کاهش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی 2-1 این پژوهش در سطح اطمینان 95% رد نخواهد گردید.

  • فرضیه فرعی 2-2: فرضیه فرعی 2-2 این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-9) نشان می دهد،  P-value محاسبه شده برای  متغیر مستقل دوگانگی وظیفه مدیرعامل (DUAL)، کمتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر مثبت می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط مستقیم و معنی داری هست؛ به طوریکه با افزایش دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه افزایش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در دوگانگی وظیفه مدیرعامل ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه را به اندازه 07/0 %   افزایش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی 2-2 این پژوهش در سطح اطمینان 95% رد نخواهد گردید.

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • فرضیه فرعی 2-3: فرضیه فرعی 1-3 این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین تعداد جلسات هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-9) نشان می دهد،  P-value محاسبه شده برای  متغیر مستقل جلسات هیئت مدیره (BM)، کمتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین جلسات هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معکوس و معنی داری هست؛ به طوریکه با افزایش  تعداد جلسات هیئت مدیره ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه  کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در جلسات هیئت مدیره ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه را به اندازه 01/0 %   کاهش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی 2-3 این پژوهش در سطح اطمینان 95% رد نخواهد گردید.

  • فرضیه فرعی 2-4: فرضیه فرعی 2-4 این پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین اندازه هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه می باشد.

همانگونه که نتایج مندرج در جدول (4-9) نشان می دهد،  P-value محاسبه شده برای  متغیر مستقل اندازه هیئت مدیره (BS)، کمتر از سطح خطای 5درصد و ضریب برآورد شده ی آن متغیر منفی می باشد. در نتیجه میتوان اظهار داشت که بین اندازه هیئت مدیره و سیاست سرمایه گذاری جسورانه ارتباط معکوس و معنی داری هست؛ به طوریکه با افزایش  اندازه هیئت مدیره ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه  کاهش می یابد . همچنین مقدار ضریب برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در اندازه هیئت مدیره ، سیاست سرمایه گذاری جسورانه را به اندازه 49/0 %   کاهش می دهد. با این تفاسیرفرضیه فرعی 2-4 این پژوهش در سطح اطمینان 95% رد نخواهد گردید.

از سویی دیگر نتایج نشان دهنده ارتباط معنی دار بین تمامی متغیرهای کنترلی با متغیر وابسته پژوهش می باشد، به طوریکه از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت(Size) ارتباط مستقیم و اهرم مالی(LEV) ارتباط معکوس با سیاست سرمایه گذاری جسورانه دارند. به علاوه با نظاره جدول می توان اظهار داشت که از بین متغیرهای پژوهش اندازه شرکت بیشترین تأثیر را بر سیاست سرمایه گذاری جسورانه می گذارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید