مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 مروری بر اهداف، مسأله و روش پژوهش

فعالیت شرکت ها در محیط پیچیده کنونی و لزوم شناسایی خطرهای پیش رو مانند مهم ترین عوامل دستیابی به موفقیت می باشد که در این مسیر در نظر داشتن مقوله ریسک های راهبردی (نیروهای بالقوه ای که می تواند سیستم استراتژی را بی تعادل کند و به همین سبب، بر ارزش شرکت تاثیر منفی قابل ملاحظه ای گذارد)، و نیز شرایط محیط نامطمئن سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. (فرتوک زاده و نوابی،1388)

مدیریت سود اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرات نوسان های سود گزارش شده یا سود مورد پیش بینی، با بهره گیری از تکنیک های حسابداری، در چارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری می باشد. تئوری عدم ثبات رویه اظهار می کند که نوسان زیاد سود شرکت ها، ریسک سرمایه گذاری در این شرکت ها را افزایش می دهدکه این موضوع عاملی موثر بر قیمت بازار سهام این شرکت هاست. در واقع مدیریت سود در شرکت های بورسی به علت ثبات سود دریافتی توسط سهامداران سبب افزایش رضایت سهامداران می گردد. این موضوع که سبب کاهش ریسک سرمایه گذاری در این شرکت ها شده می باشد ممکن می باشد بر قیمت سهام شرکت ها تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر، شرکت هایی که سودشان را هموارتر نشان می دهند، مجبور می شوند در هر دوره از روش های گزینشی مختلف حسابداری بهره گیری کنند و در نتیجه ملزم می شوند که این موضوع را افشا نمایند. (عبدالمهدی انصاری و خواجوی ،1390)

مدل هایی که دراین موضوع مورد بحث وبررسی قرار می گیرد روابط مختلفی ازعدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری برمدیریت سود را تشریح می ‌کند.. بدیهی می باشد یکی از موارد اهمیت انجام پژوهش حاضر نیز کوشش در جهت بسط دانش تئوری حسابداری در حوزه ی حاکمیت شرکتی و آزمون مجدد تئوری های مرتبط با ریسک در جهت کاهش معضلات اقتصادی و مالی صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پژوهش حاضر،  متغیرهای عدم تقارن اطلاعات و صندوق سرمایه گذاری را به عنوان “متغیر مستقل” و مدیریت سود را به عنوان “متغیر وابسته” در نظر گرفته و روابط بین متغیر مستقل و وابسته را از جنبه های مشروح در فرضیات مورد مطالعه و آزمون قرار داده ایم. در این پژوهش از تحلیل توصیفی و رگرسیونی، همبستگی داده ها بهره گیری شده می باشد ، برای تحلیل داده ها در تحلیل توصیفی از نرم افزار E-views بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤالات پژوهش:

  1. عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟
  2. طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلندمدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟
  3. کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟

مطالعه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری