مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 روش نمونه گیری

پس از انتخاب جامعه آماری، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه می باشد. نمونه ای که بایستی نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیمِ یافته های پژوهش خود به آن جامعه را دارد. بدیهی می باشد که اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل می باشد، پس جهت سهولت و صرفه جویی در وقت، انرژی و بودجه می توان از روش نمونه گیری بهره گیری نمود و نتایج را به جامعه تعمیم داد.

بر این اساس نمونه را می توان اینگونه تعریف نمود:

نمونه بخشی از جامعه ی تحت مطالعه می باشد که با روشی که از پیش تعیین شده می باشد انتخاب می گردد، به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درمورد کل جامعه بدست آورد.

نمونه برداری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری می باشد، به طوریکه با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه، بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری، تعمیم داد(سکاران،1385: 296).

در پژوهش حاضر، به مقصود نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند، حذفی سیستماتیک بهره گیری شده می باشد. در این روش آغاز شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می گردد و نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با در نظر داشتن مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می گردد. دلیل بهره گیری از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون کردن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون ها به جامعه آماری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمونه آماری مورد آزمون بایستی به گونه ای انتخاب گردد که اولاً نماینده مطلوبی از جامعه آماری باشد و ثانیاً متناسب با متغیرهای اساسی پژوهش باشد. براین اساس انتخاب نمونه از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر انجام می گردد:

  1. به مقصود قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند باشد.
  2. به مقصود همگن بودن اطلاعات، فعالیت آنها تولیدی باشد.
  3. اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس، حسابرسی شده و تغییر سال مالی نداشته باشد.
  4. شرکت در طی دوره مورد مطالعه بیش از 6 ماه توقف عملیاتی نداشته باشند.
  5. شرکت ها در بازه زمانی مورد مطالعه حقوق صاحبان سهام منفی نداشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخ دهید