مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- ابزارهای مدیریت سرمایه در گردش وتفسیرآنها

ابزارمدیریت سرمایه در گردش شامل مدیریت وجه نقد، مدیریت حساب‌های دریافتنی و مدیریت حساب‌های پرداختنی می باشد. که در ادامه به تشریح بیشتر آن‌ها می‌پردازیم.

2-5-1- مدیریت وجه نقد

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌های مربوط به جمع آوری، نگهداری وپرداخت آن می‌باشد [بولو وهمکاران، ۱۳۹۰]. شرکت‌ها استراتژی مدیریت وجه نقد خود را محدود به دو هدف می‌کنند:

۱) تهیه وتأمین وجه نقد برای بجای آوردن پرداخت‌های شرکت

۲) به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می‌ماند.

هدف‌ها بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متأسفانه این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تضاد باشند. پایین آوردن سطح وجه نقد و بکار گیری کلیه وجه نقد باعث کمبود وجه نقد برای پرداخت‌های به موقع شرکت می گردد، پس استراتژی مدیریت وجه نقد بایستی به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد گردد با این همه بایستی گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از به حداقل رساندن وجوه راکد مهم‌تر می باشد .اقتصاددانان در توجیه نگهداری وجه نقد در درون واحد تجاری علت های مختلفی را ارائه نمودند که معروف‌ترین آن‌ها انگیزه‌های نگهداری وجه نقد کینز می‌باشد. نظریه تقاضای پول از نظر کینز که وی آن را نظریه رجحان نقدینگی نامیده می باشد، بر خلاف کلاسیک‌ها که تنها بر تقاضای معاملاتی پول تکیه می‌کردند، سه نوع انگیزه برای تقاضای پول، انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی وانگیزه سفته بازی رادر نظر گرفته می باشد. سه نوع انگیزه برای تقاضای پول را تشریح خواهیم نمود . [جهانخانی، پارساییان، ۱۳۹۰].

2-5-1-1 نظریه های مربوط به سطح نگهداشت وجه نقد

در ادبیات و متون حسابداری، سه مدل به تبیین تصمیم شرکت‌ها در خصوص نگهداری وجه نقد که عبارت می باشد از مدل موازنه، مدل سلسله مراتبی، مدل جریان نقد آزاد می‌پردازند.

نظریه موازنه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبق این نظریه، شرکت‌ها اندازه بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه (تعادل) میان منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند در حقیقت شرکت‌ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین اندازه اهمیت هزینه‌های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نکته مهم این نظریه این می باشد که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت‌ها هست که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، براساس تحلیل هزینه-منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم گیری می کند. نگهداری وجه نقد از بحران مالی می‌کاهد و به عنوان ذخیره‌ای امن برای روبرو شدن با زیان‌های غیر منتظره به شمار می‌رود و همچنین پیگیری سیاست‌های سرمایه گذاری بهینه را در زمانی که شرکت با محدودیت‌های مالی مواجه می باشد ممکن می‌سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه‌های جمع آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی‌های موجود کمک می کند [رساییان و همکاران، ۱۳۸9].

نظریه سلسله مراتبی

طبق این مدل که توسط مایرز ومجلوف (۱۹۸۴) ارائه گردید شرکت‌ها تأمین مالی از منابع داخل شرکت‌ها را به تأمین مالی خارجی که به اطلاعات حساس می باشد، ترجیح می‌دهند. این نظریه بر مبنای این فرض قرار دارد که افراد داخل شرکت آگاه‌تر از سهامداران هستند. اگر منابع داخل شرکت برای تأمین مالی برنامه‌های سرمایه گذاری بهینه کافی نباشد و عدم تقارن اطلاعاتی نیز مانع گردد، مدیران ممکن می باشد مجبور به صرفه نظر کردن از پروژه‌های سودآور شوند. در این حالت وجه نقد بسیار ارزشمند می باشد وتنها فرصت برای انتشار سهام بدون از دست دادن ارزش بازار زمانی رخ می‌دهد که عدم تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد و یا بسیار کم باشد. پس در بحث تأمین مالی شرکت‌ها منابع سرمایه گذاری را آغاز از منبع سود انباشته، بعد از آن با بدهی‌های کم خطر و سپس پر خطر و سر انجام با انتشار سهام، تأمین مالی می‌نمایند. هدف از رعایت ترتیب مذکور این می باشد که از هزینه‌های عدم تقارن اطلاعاتی و سایر هزینه‌های تأمین مالی کاسته گردد. [عرب صالحی و همکاران، 1390[.

  نظریه جریان نقد آزاد

جریان نقد آزاد جریان نقدی می باشد مازاد برآنچه برای تأمین پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت باقی می‌ماند که با هزینه سرمایه مربوط تنزیل می گردد. بر اساس این نظریه مدیران انگیزه دارند که وجه نقد را انباشت کنند. تا منابع تحت کنترل خود را افزایش دهند و بتوانند در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری از قدرت قضاوت و تشخیص بهره‌مند شوند. پرداخت به سهامداران از قدرت می‌کاهد و از سوی دیگر ممکن می باشد در صورت نیاز به تأمین سرمایه توسط بازار‌های سرمایه تحت کنترل و نظارت قرار گیرند. در حالی که تأمین مالی داخلی مدیران را قادر می‌سازد از این نظارت شانه خالی نمایند [قربانی، عدیلی، ۱۳۹۰].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

این پژوهش درصددپاسخ دادن به سوالات زیر می باشد:

1) آیاروشهای حاکمیت شرکتی برچرخه تبدیل وجه نقد، تاثیرمعنی دار ی دارد؟

2)آیا روشهای حاکمیت شرکتی  برنسبت دارایهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

3)آیا روشهای حاکمیت شرکتی برنسبت بدهیهای جاری به دارییهای کل، تاثیرمعنی دار ی  دارد؟

مطالعه تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری