تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۱. مقدّمه

همانطور که در فصل سوم روش پژوهش اظهار گردید این فصل اختصاص به تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش دارد که در آن با بهره گیری از روش های مناسب و مشخص آماری به مطالعه و تجزیه وتحلیل این داده ها خواهیم پرداخت تا نهایتاً با تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده بتوانیم پاسخی مناسب برای پرسش های این پژوهش بیابیم. پیرامون این فصل آمار توصیفی از متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش اظهار شده می باشد و به دنبال آن هریک از فرضیه های پژوهش مطرح و با بهره گیری از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده اند.

۴-۲. آمار توصیفی پژوهش

قبل از تجزیه و تحلیل داده ها بایستی قدم های مقدماتی مشخصی برداشته گردد. یک محقق هنگامی که با توده ای از اطلاعات گردآوری شده برای پژوهش روبرو می گردد، آغاز بایستی آنها را به طریقی سازمان دهی و اختصار کند تا نکات پنهان داده ها عیان شده و در نگاه اول ویژگی های مقدماتی آنها بر ملاء گردد وقبل از اینکه مستقیما به سراغ آزمون های آماری برود، بتواند با اطلاع از نحوه توزیع داده ها و سایر خصوصیات آنها که با محاسبه بعضی شاخص های آماری عیان می گردد، مسیر روشنی را برای رسیدن به نتایج دنبال کند. تهیه جدول فراوانی، محاسبه شاخص های آماری و رسم نمودار در اغلب موارد برای توصیف داده ها امری ضروری می باشد. از این رو ما قبل از انجام هرگونه آزمون های آماری، به توصیف داده ها به تبیین ذیل خواهیم پرداخت.

*.  اندازه میانگین در کیفیت اقلام تعهدی اختیاری(متغیر وابسته پژوهش) متوجه می­شویم که به گونه میانگین ۴۴ درصد از شرکتها (۱۳۴ نمونه سال-شرکت) دارای اقلام تعهدی با کیفیت بالا و پیش روی ۵۶ درصداز شرکتها(۱۷۲ نمونه سال-شرکت) دارای اقلام تعهدی با کیفیت پایین می­باشند.

*. همچنین در ارتباط با سایر متغیرها مقایسه بین سه شاخص مرکزی(میانگین، مد، نما) نشان دهنده وجود کشیدگی و چولگی در نسیت بازدهی ارزش ویژه می باشد اما در ارتباط با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت درصد سود تقسمیمی چولگی و کشیدگی به اندازه مطلوب می­باشد که این مطلب از اندازه انحراف معیار ویا واریانس به خوبی عیان می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری